TableOfContents()

Bakalárske štúdium

Bakalárske štúdium prebieha v 3 nominálnych ročníkoch (6 semestrov) podľa odporúčaného študijného plánu. Voliteľné predmety v odporúčanom študijnom pláne sú v súčasnosti rozdelené do piatich [#head-8712d3fea144c5499c4e901e9ba8c57fff61b2db Výberových blokov]. Študenti si volia výberový blok pri zápise do druhého ročníka, pri naplnení kapacity rozhodujú o priorite pri zaraďovaní do blokov študijné výsledky.

Bakalárske štúdium končí úspešne po absolvovaní všetkých povinných predmetov, získaní 180 kreditov a vykonaní štátnej skúšky. Štátna skúška spočíva v obhajobe Záverečného projektu a odbornej rozprave k projektu.

Absolvent bakalárskeho štúdia by mal byť schopný aplikovať získané poznatky v IT praxi, napr. v pozícii (junior) programátor, analytik, správca systémov a iné. Navyše získa základy vybranej aplikačnej špecializácie podľa výberového bloku, čím získa náskok voči všeobecne zameraným absolventom iných IT fakúlt pri získavaní pozícií v špecializovaných odvetviach (bankovníctvo, bezpečnostné zložky, energetika,...).

Špecializáciu a ďalšie prehĺbenie vedomostí a zručností ponúkame absolventom bakalárskeho štúdia (nielen absolventom FEI STU) v rámci inžinierskeho štúdia v odbore Aplikovaná informatika. Absolventi niektorých našich výberových blokov sa tiež môžu rozhodnúť pre absolvovanie inžinierskeho štúdia v odbore súvisiacim s predmetmi špecializácie (Kybernetika, Elektronika, ...).

Prijímacie konanie

http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=309 Prijímacie konanie prebieha podľa http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2227 podmienok stanovených na fakultnej úrovni.

Profil absolventa

Absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore Aplikovaná informatika. Okrem potrebných znalostí z matematiky, fyziky, ekonómie a manažmentu získa vedomosti z architektúry počítačov, operačných systémov, logických systémov, algoritmizácie a programovania, ďalej z merania, zberu, spracovania a prenosu dát a z diagnostiky informačných systémov. Absolvent bude mať vedomosti o informačných a komunikačných sieťach, bude ovládať metódy tvorby modelov a simulácie systémov a procesov. Absolvent získa praktickú schopnosť a zručnosť nadobudnuté vedomosti efektívne využívať pri vývoji a aplikácii metód a prostriedkov informatiky, a to najmä vo zvolenej aplikačnej doméne.

V záverečných troch semestroch štúdia má študent možnosť voľbou voliteľných predmetov orientovať svoje štúdium do dvoch aplikačných domén, ktorými sú bezpečnosť informačných systémov a použitie metód a prostriedkov informatiky v oblasti ekonomiky a manažmentu. Voľba povinne voliteľného predmetu z iného študijného programu umožní študentom orientovať sa na tvorbu a využitie metód a prostriedkov informatiky na riešenie úloh v rôznych iných aplikačných oblastiach. Takými oblasťami sú napríklad analýza, modelovanie a simulácia procesov a systémov v elektrotechnike a elektronike, v komunikačnej technike a vo fyzike, počítačom podporený návrh a konštrukcia (CAD, CAE, CAM) v zmienených oblastiach, tvorba prostriedkov e-learningu a pod.

Absolvent bude schopný analyzovať, implementovať, modifikovať a modernizovať počítačové a informačné systémy. Dokáže kriticky analyzovať a aplikovať celú paletu konceptov, princípov a praktík vývoja informačných systémov, dokáže efektívne rozhodovať pri výbere a použití metód, techník a prostriedkov informatiky. Bude schopný nachádzať vlastné riešenia problémov pri navrhovaní a využívaní informačných systémov, najmä so zameraním na bezpečnosť informačných systémov a na ekonomiku a manažment.

Absolvent dokáže sledovať vývoj počítačovej a informačnej techniky a aktualizovať svoje vedomosti a zručnosti.Absolvent bude ovládať jeden svetový jazyk. Bude mať základné vedomosti o ekonomických, právnych, morálnych, etických, spoločenských, environmentálnych aspektoch študijného odboru.

Absolvent bude pripravený samostatne aj v tíme riešiť a prezentovať zložité projekty, pracovať efektívne ako člen vývojového tímu, uplatní sa ako manažér, analytik, systémový návrhár a špecialista v bankovníctve, poisťovníctve, konzultačných firmách, v priemysle, na školách, vo vedeckých výskumných inštitúciách. Nájde uplatnenie pri návrhu a aplikácií informačných systémov vo všetkých druhoch podnikov, v organizáciách a službách, v súkromnom sektore, bankovníctve, doprave, zdravotníctve a pod.

Výberové bloky

Anchor("BcDomeny") Študent si od 3. semestra štúdia zvolí jeden z ucelených výberových blokov predmetov:

  1. [#head-7e01cd340b778f516abeece0ff920f1a40ce9e31 Bezpečnosť informačných systémov]
  2. [#head-11a183a20575011f3f4ce77ed9eb2bf90352f479 Modelovanie a Simulácia Udalostných Systémov]
  3. [#head-74b011abe14bc8651f6e41aec6a7adb4f667704e Informačné technológie v riadení a rozhodovaní]
  4. [#head-74b6b732eadd0273416a722a6640a46684b126d4 IT v energetike]
  5. [#head-ea6aa02bf4729ead51a3b7f719e055d09824cffd IT v elektronike]

Bezpečnosť informačných systémov (BIS)

V aplikačnej doméne Bezpečnosť informačných systémov absolvent získa všeobecné aj praktické znalosti z oblasti šifrových algoritmov pre symetrické, asymetrické a prúdové šifry, bezpečných komunikačných protokolov, elektronického bankovníctva a PKI (public-key infrastructure). Ďalej získa informácie o základných postupoch v oblasti hodnotenia kvality a návrhu šifrových algoritmov. Možnosti uplatnenia absolventa sú prevažne v oblastiach zabezpečenia a auditu informačných systémov, elektronického bankovníctva a obchodu, zavádzanie a prevádzkovanie elektronického podpisu a pri ochrane citlivých údajov.

Študent špecializujúci sa na Bezpečnosť informačných systémov by mal mať analytické myslenie podporené znalosťami z matematiky a informatiky. Počas bakalárskeho štúdia získa prehľad v oblasti šifrovacích algoritmov a ich implementácie (predmety Klasické šifry, Základy kryptografie a Rýchle algoritmy) a informačnej bezpečnosti (predmety Informačná bezpečnosť, Počítačová kriminalita).

V rámci povinných predmetov by sa študent BIS mal obzvlášť sústrediť aj na predmety Diskrétna matematika, Štatistické metódy v informatike a Analýza a zložitosť algoritmov. Poznámka: V predmetoch na BIS nie je žiadna špeciálna matematika, s ktorou by ste sa nestretli na iných predmetoch Bc. štúdia. Pre nás je skôr zaujímavé, ako tie (zdanlivo nepraktické) matematické poznatky z iných predmetov pretaviť v praxi do efektívneho zabezpečenia dôvernosti komunikácie (a iných bezpečnostných cieľov).

Záverečné práce ponúkané pre študentov BIS sa zaoberajú lúštením a tvorbou šifier a bezpečnostných mechanizmov (a súvisiacim programovaním), steganografiou, informačnou bezpečnosťou (vrátane skúmania útokov aj ochrán informačných systémov), a tiež efektívnym programovaním a výskumom v oblasti matematických základov kryptografie.

Pri úspešných absolventoch so záverečným projektom (bakalárskou prácou) orientovanou na BIS sa predpokladá pokračovanie na rovnomennej doméne na Ing. štúdiu.

Predmety BIS:

Modelovanie a Simulácia Udalostných Systémov (MSUS)

V aplikačnej doméne Modelovanie a simulácia udalostných systémov absolvent získa všeobecné aj praktické znalosti z oblasti konceptuálneho modelovania a formalizácie návrhu databázy, klient-server architektúry, viacvrstvovej architektúry, manažmentu projektov. Študenti sa oboznámia s formálnymi metódami, t.j. prostriedkami, ktoré sa používajú pri vývoji najmä softvérových systémov (sekvenčných aj konkurentných), s jazykom UML a s Model Driven architecture (MDA). Naučia sa implementovať jednoduché systémy v zmysle servisne orientovanej architektúry (SOA) prostredníctvom web-servisov. Získajú znalosti z modelovania workflow procesov, Petriho sietí, Event-driven process chains (EPC), workflow sietí, a následne aj prehľad korektnosti workflow procesov, kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy workflow sietí.

Možnosti uplatnenia absolventa sú skoro vo všetkých oblastiach spojených s informačnými technológiami, od programátorov cez konzultantov až po manažérov.

Záverečné práce ponúkané pre študentov MSUS sa zaoberajú najmä klient-server aplikáciami, informačnými systémami, web aplikáciami, Petriho sieťami, diagnostickými systémami či telemedicínou.

Pri úspešných absolventoch so záverečným projektom (bakalárskou prácou) orientovanou na MSUS sa predpokladá pokračovanie na rovnomennej doméne na Ing. štúdiu.

Predmety MSUS:

BcStudium (last edited 2018-02-01 11:08:54 by OtokarGrosek)