Diplomové projekty

K diplomovému projektu sa viažu na odbore Aplikovaná informatika 2 predmety s klasifikovaným zápočtom:

  1. DP1 - 6 kreditov (150-180 hodín práce)

  2. DP2 - 30 kreditov (750-900 hodín práce)

Šablóny k projektu nájdete tu. Odporúčanie: použite šablónu systému LaTeX, dostupnú na https://github.com/Kyslik/FEIStyle

Výsledkom je Diplomová práca. Čo má obsahovať, formálne ako má byť upravená a aký je postup odovzdávania DP nájdete na stránke fakulty tu:

Legislativa - dilomovy/bakalarsky projekt

Odporúčaná štruktúra práce je uvedená v metodickom usmernení od článku 3:

Jednou z dôležitých informácii je odporúčaný rozsah diplomovej práce - podľa metodického usmernenia 56/2011 je to pre diplomovú prácu 50 až 70 strán (90 000 až 126 000 znakov).

Študent by sa mal tiež oboznámiť s predpismi súvisiacimi s licenčnými právami:

Finálne pokyny a licenčná zmluva sa dojedná pri odovzdávaní práce cez systém AIS (kde sú uvedené aj aktuálne platné pokyny).

Ústav Informatiky a Matematiky pre práce na odbore Aplikovaná informatika stanovuje dodatočné pokyny a odporúčania v nasledovnom dokumente:

Témy diplomových projektov

Témy diplomových projektov pre odbor Aplikovaná informatika. Pokyny pre výber diplomového projektu (DP1)

  1. Študent si vyberá DP1 podľa svojej aplikačnej domény zo zoznamu tém DP1.
  2. Vybranú tému študent skonzultuje s vedúcim práce. Vedúci vyplní zadanie v AIS.

Konečné rozhodnutie o pridelení témy má vedúci projektu.

Návrhy tém na rok 2018/19

Oficiálne návrhy tém budú zverejnené v AIS.

Návrhy tém na rok 2017/18

Oficiálne návrhy tém budú zverejnené v AIS.

Návrhy tém na rok 2016/17

Návrhy tém na rok 2015/16

Návrhy tém na rok 2014/15

Návrhy tém na rok 2013/14

Návrhy tém na rok 2012/13

Návrhy tém na rok 2011/12

Návrhy tém na rok 2010/11

Formuláre na posudky diplomových prác

Presné pokyny k posudzovaniu práce obdrží vedúci a oponent listom zo sekretariátu ústavu. Forma posudku je zväčša plynulý text (čítaný pri obhajobe), oponent a vedúci by mali pokryť nasledovné aspekty:

Vedúci prevažne hodnotí schopnosť študenta samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedy a jeho schopnosť tvorivo ich uplatňovať, používať a rozvíjať. Oponent kriticky vyhodnocuje schopnosť študenta prezentovať výsledky vlastnej práce vo forme uceleného odborného textu a samotný tvorivý prínos študenta prezentovaný v jeho diplomovej práci.

Nutnou (nie postačujúcou) podmienkou na to, aby mohla byť diplomová práca hodnotená známkou lepšou ako FX (minimálne kritériá) je splnenie oficiálneho schváleného zadania práce, dodržanie základných formálnych náležitostí a predpísaných termínov a dodržanie etického kódexu (práca musí byť vlastnou prácou študenta).

DiplomoveProjekty (last edited 2018-03-28 12:57:44 by MatusJokay)