TableOfContents()

Odporúčaný študijný plán - Inžinierske štúdium

Aktuálny http://www.fei.stuba.sk/docs//2011/SP2011_2012_FINAL.pdf študijný program inžinierskeho štúdia na FEI STU.

Z centrálneho študijného programu, vzhľadom na profiláciu, náväznosti, kapacity a možnosti rozvrhu, sú zostavené odporúčané študijné plány pre jednotlivé domény nasledovne:

Bezpečnosť Informačných Systémov

Modelovanie a Simulácia Udalostných Systémov

Informačné Technológie v Riadení

IngPlan (last edited 2011-05-16 09:10:00 by MilanVojvoda)