TableOfContents()

Inžinierske štúdium

Inžinierske štúdium prebieha v 2 nominálnych ročníkoch (4 semestre) podľa odporúčaného študijného plánu. Voliteľné predmety v odporúčanom študijnom pláne sú v súčasnosti rozdelené do 3 [#IngDomeny aplikačných domén]. Študenti si volia aplikačnú doménu v rámci prijímacieho konania.

Inžinierske štúdium končí úspešne po absolvovaní všetkých povinných predmetov, získaní 120 kreditov a vykonaní štátnej skúšky. Štátna skúška spočíva v obhajobe DiplomoveProjekty ] Diplomovej práce a skúšky zo všeobecnej informatiky a z oblasti špecializácie, podľa zverejnených okruhov tém.

Prijímacie konanie

http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3502 Prijímacie konanie prebieha podľa http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3462 podmienok stanovených na fakultnej úrovni. V rámci prijímacieho konania uchádzač odpovedá na otázky zo všeobecnej informatiky a zvolenej špecializácie na prvom mieste podľa zverejneného okruhu otázok (uchádzači dostanú otázky poštou).

Na základe výsledkov prijímacieho konania budú študenti zároveň rozdelení do aplikačných domén, preto v rámci prihlášky musí uchádzač uviesť zvolenú aplikačnú doménu na prvom a druhom mieste. V prípade, že prijatý uchádzač neabsolvoval korešpondujúce predmety odborné predmety zvolenej aplikačnej domény, predpokladá sa, že si doplní chýbajúce znalosti absolvovaním týchto predmetov v rámci individuálneho študijného plánu.

Profil absolventa

Absolvent:

Absolvent študijného programu Aplikovaná informatika bude vedieť pracovať so štandardným softvérom, ako napríklad MATLAB, MATHEMATICA, Maple. Bude schopný programovať v jazykoch C, C++, Java. Bude mať znalosti v oblasti systémového programovania pod operačným systémom Linux, ovládať vývojové prostredia GNU/Linux a základné programovacie techniky v týchto prostrediach. Ďalej bude ovládať volanie systémových funkcií jadra pre rozhranie Linux-C a knižničných funkcií jazyka C a ovládať programovací jazyk Bourne shell a osvojí si taktiež základy počítačovej grafiky. Bude pripravený na tvorbu web aplikácií so znalosťami formátov HTML, XHTML, DHTML, XML a formátov multimédií ako png, jpeg, mp3. Na strane servera bude ovládať technológie CGI, programovacie jazyky – PHP, Perl, ASP.NET, prepojenie s databázami (MySql), možnosti programovacieho jazyka Java.

Aplikačné domény

Anchor("IngDomeny")

Bezpečnosť informačných systémov (BIS)

V aplikačnej doméne Bezpečnosť informačných systémov absolvent získa všeobecné aj praktické znalosti z oblasti šifrových algoritmov pre symetrické, asymetrické a prúdové šifry, bezpečných komunikačných protokolov, elektronického bankovníctva a PKI (public-key infrastructure). Ďalej získa informácie o základných postupoch v oblasti hodnotenia kvality a návrhu šifrových algoritmov. Možnosti uplatnenia absolventa sú prevažne v oblastiach zabezpečenia a auditu informačných systémov, elektronického bankovníctva a obchodu, zavádzanie a prevádzkovanie elektronického podpisu a pri ochrane citlivých údajov.

Pokiaľ uchádzač sa hlási na doménu BIS, je výhodné ak absolvoval v rámci bakalárskeho štúdia predmety s bezpečnostnou problematikou. Naši absolventi bakalárskeho štúdia získali vedomosti z predmetov Klasické šifry, Základy kryptografie, Rýchle algoritmy, Informačná bezpečnosť a Počítačová kriminalita. V prípade, že absolvent nemá tieto alebo príbuzné predmety absolvované, môže si vedomosti doplniť aj v rámci Ing. štúdia na základe individuálneho študijného plánu (po dohovore s prijímacou komisiou sa odporúča zväčša absolvovanie predmetov Základy kryptografie a Informačná bezpečnosť).

Na aplikačnej doméne študent okrem základných predmetov z Aplikovanej informatiky si študent zapisuje postupne predmety špecializácie. V aktuálnej ponuke sú predmety:

Študenti domény BIS sa môžu aktívne zapojiť do výskumu na Oddelení bezpečnosti informačných systémov UIM prostredníctvom tímových a diplomových projektov.

Modelovanie a simulácia udalostných systémov (MSUS)

Absolvent aplikačnej domény Modelovanie a simulácia udalostných systémov sa oboznámi s pokročilými prostriedkami špecifikácie informačných systémov a s formálnymi metódami a technikami všeobecnej informatiky. Bude schopný aplikovať nadobudnuté poznatky v oblasti modelovania, analýzy, syntézy a verifikácie širokej škály udalostných systémov v rôznych aplikačných oblastiach. Oboznámi sa s modelovacím jazykom UML a s formálnymi nástrojmi na popis správania udalostných systémov akými sú Petriho siete, formalizmy StateChart a Message Sequence Charts, prepisovacia logika, alebo procesné algebry. Porozumie špecifickým javom distribuovaných udalostných systémov, najmä javom ako komunikácia komponentov, interakcia, nezávislosť a paralelizmus, kauzalita a synchrónnosť aktivít a udalostí v distribuovaných systémoch. Bude vedieť aplikovať nadobudnuté znalosti pri návrhu, modelovaní a analýze udalostných systémov

Možnosti uplatnenia absolventa sú prevažne v oblasti navrhovania komplexných distribuovaných informačných a komunikačných systémov a v oblasti procesného modelovania a auditu v podnikoch a inštitúciách, ale aj v oblasti modelovania a simulácie výrobných a vnorených systémov.

Na aplikačnej doméne študent okrem základných predmetov z Aplikovanej informatiky si študent zapisuje postupne predmety špecializácie. V aktuálnej ponuke sú predmety:

Informačné technológie v riadení a rozhodovaní (ITvR)

Po ukončení štúdia v tejto doméne získa absolvent popri znalostiach zo spoločného informatického jadra aj znalosti z oblasti riadenia procesov, automatizácie, kybernetiky a robotiky. Bude schopný vytvárať interdisciplnárne aplikácie a nasadzovať IT oblastiach ako riadenie spojitých technologických procesov (regulácia), riadenie výrobných procesov, riadenie robotických procesov a iných. Jedná sa o algoritmy a zariadenia určené na zber procesných údajov, spracovanie (filtrácia, štatistické a iné vyhodnotenie), modelovanie, riadenie, reguláciu, rozhodovanie, optimalizáciu, archiváciu dát, databázové spracovanie, vizualizáciu, tvorbu rozhraní človek-stroj, komunikáciu v bežnom a priemyselnom prostredí, inernetové aplikácie a iné. Študent sa naučí programovať a používať bežné aplikácie, programovacie nástroje a operačné systémy ako aj systémy a aplikácie pracujúce v reálnom čase.

Absolventi nájdu uplatnenie v oblastiach praxe ako: priemysel, doprava, veda, medicína, školstvo, administratíva, obchod, finančníctvo a podobne.

V priebehu Ing. štúdia študenti absolvujú v rámci domény ITvR nasledovné predmety:

Uchádzačom z iných fakúlt po posúdení prijímacou komisiou môže byť určené absolvovanie niektorých diferenčných skúšok z bakalárskeho stupňa štúdia Aplikovanej informatiky na FEI STU z nasledovných predmetov: Kybernetika 1, Kybernetika 2, Základy systémov automatického riadenia, Riadiace systémy, Priemyselné komunikačné zbernice.

IngStudium (last edited 2013-03-11 10:26:23 by PavolZajac)