Tímový projekt

Tímový projekt má naučiť študentov základom koordinovanej práce v tíme. Cieľom tímu je vytvoriť produkt podľa požiadaviek zákazníka (pedagogického vedúceho projektu), zdokumentovať a odprezentovať výsledok.

Na tímové projekty sa treba prihlásiť podľa aktuálnych tém, ktoré sú zverejnené na tejto stránke. Tému TP by ste mali vybrať podľa svojej domény (BIS alebo MSUS). Najprv je potrebné si vytvoriť tým (cca. 5 študentov) a následne osloviť zadávajúcich TP s Vašou ponukou. V prípade, že nie je vypísaný dostatočný počet tém pre doménu, môžete vymyslieť aj vlastnú tému a osloviť pedagogických účiteľov danej domény.

Prednášky

Počas semestra sa uskutoční niekoľko pozvaných prednášok z rôznych IT firiem. Cieľom je ukázať študentom, ako pracujú tímy v reálnych malých/stredných/veľkých IT firmách. Účasť na prednáškach je povinná! Počet plánovaných prednášok za celý semester: 3-5.

Harmonogram prednášok

Podmienky absolvovania predmetu

Na absolvovanie predmetu sa musia členovia tímu zúčastňovať nasledovných aktivít:

Hodnotené výstupy a podiel bodov za jednotlivé aktivity závisí na charaktere projektu a určuje ich pedagogický vedúci po konzultácii s garantom odboru. Bodovo sa hodnotí práca tímu ako celku a aj individuálna práca študenta. Každý študent bude priebežne hodnotený počas semestra a informovaný o hodnotení vedúcim TP.

Harmonogram

Na začiatku semestra je potrebné:

Počas semestra:

Na konci semestra je nutné odovzdať:

Návrhy tém na ZS 2018

Témy budú vypísané do 14.09.2018. Termín prihlásenia študentov na tému je do 21.09.2018.

- Bezpečnosť Informačných Systémov

- Modelovanie a Simulácia Udalostných Systémov

Ponuka

Ponuka obsahuje tieto informácie:

 1. Tím (predstavenie jednotlivých členov; doterajšie skúsenosti, najmä v súvislosti s danou témou - konkrétne, napr. aj vybrané predmety (inž.) štúdia súvisiace s témou; odporúčania, apod.)
 2. Motivácia (prečo chceme túto tému)
 3. Čo môžeme poskytnúť (hrubý návrh, plán projektu. Môže obsahovať aj podrobnosti v prípade, že sú v tíme odborníci pre danú oblasť. Ide vlastne o podrobnejšiu špecifikáciu zadania na základe znalostí z danej problematiky, ak to nie je úplne nová problematika.)
 4. Predpokladané zdroje (najmä alternatívy implementačného prostredia, požiadavky na čas, miestnosti, hardvér, softvér, apod.)
 5. Aktuálny rozvrh všetkých členov tímu v jednom formulári (dni x hodiny)
 6. Konštruktívne návrhy zmien organizácie predmetu, t.j. zmien tohto dokumentu ako aj samotného zadania spolu s odôvodnením.

Hodnotí sa:

Web stránky

Každý tím udržuje www prezentáciu stavu projektu. WWW stránka obsahuje základné a aktuálne informácie o stave projektu a dokumentáciu v elektronickom tvare (jednotka aktualizácie je 1 týždeň). Pro hodnotení sa do úvahy berie najmä aktuálnosť prezentácie stavu projektu a plnenie úlohy komunikačného prostriedku (v rámci tímu ako aj prezentácia tímu navonok).

Zápisnice

Z každého stretnutia tím vypracuje zápis. Tieto zápisy tvoria súčasť dokumentácie. Úroveň zápisov sa hodnotí v rámci dokumentácie (časť Riadenie). Zápis musí obsahovať základné údaje o stretnutí (kedy bolo stretnutie, kto sa na ňom zúčastnil, kto vypracoval zápis) a podrobné informácie z priebehu stretnutia. Každý zápis musí obsahovať stanovenie úloh a tiež zhodnotenie splnenia úloh určených na predchádzajúcom stretnutí (samozrejme okrem prvého zápisu).

Zápisnice musia byť zverejnené na web stránke minimálne jeden deň pred nasledovným stretnutím tímu.

Teória zápisníc:

Dokumentácia

Projektová dokumentácia musí obsahovať najmä:

 1. oficiálne zadanie
 2. vypracovanú ponuku
 3. ciele riešenia
 4. analýzu problému
 5. informácie o použitých algoritmoch a metódach
 6. dokumentáciu k programom
 7. výsledky a porovnania riešenia so známymi výsledkami
 8. použitú literatúru a zdroje spracovávaných textov
 9. ak odovzdávate CD ako prílohu, CD musí mať na sebe popis

Posudok

Anchor(Posudok) Každý tím vypracuje posudok na riešenie iného tímu. Je potrebné zhodnotiť prínosy aj nedostatky projektu.

Posudok by mal mať ideálne najviac 1 stranu A4, a mal by stručne obsiahnuť tieto body:

 1. Zhodnotenie formálnej úrovne projektu, tzn. úprava, štruktúra textu, gramatika, web-stránka a zápisnice.
 2. Zhodnotenie obsahu dokumentácie: analýza, návrh, popis implementácie.
 3. Zhodnotenie funkčnosti implementácie.
 4. Súhrnné zhodnotenie, silné aj slabé stránky projektu.
 5. Kto posudok vypracoval, koho posudzoval (stačí aj názvy tímov), dátum.

Obhajoba

Záverom tímového projektu je jeho obhajoba. Táto prebieha formou prezentácie a diskusie k práci. Očakáva sa, že do prezentácie TP sa zapájajú všetci študenti v tíme. Prezentácia by mala trvať cca. 15 min. a vystihnúť vykonanú prácu a jej prínosy. Celkové hodnotenie tímov potom určuje pedagogický vedúci s komisiou.

Doterajšie Tímové projekty a ich úspechy

1. Freescale Race Challenge 2010/2011 - ITvR

V rámci tímového projektu Freescale Race Challenge - súťaž programovateľných autonómnych autíčiek na autodráhu získal študent Tomáš Pavlíček z FEI STU v Bratislave striebornú medailu v kvalitnej konkurencii 19 tímov z Čiech a Slovenska. Tejto súťaže sa zúčastnili aj ďalší študenti FEI STU Peter Olbert a Matej Kučera, ktorý sa umiestnili na 7. a 15. mieste a do ďalšej fázy súťaže nepostúpili. Správy o úspechu projektu možno nájsť v časopisoch Spektrum (Máj 2011) a RobotRevue 5/2011. Ďalšie informácie o súťaži možno nájsť na stránke: http://robotika.sk/events/11FRC Freescale Race Challenge

2. Robotchallenge 2009/2010 ITvR

V tímovom projekte http://www.robotchallenge.at Robotchallenge Wien v najnáročnejšej disciplíne - zbieraní pukov(Puck Collect) a v náročnej konkurencii 21 tímov získal náš riešiaci tím zlatú medailu. Úspech riešiteľského tímu bol dokonca publikovaný v printovom médiu SME.sk a na ďalších známych internetových stránkach zive.sk,aktuality.sk,Orangeportal.sk . Správu o súťaži priamo od riešaceho tímu možno nájsť na stránke [http://www.robotika.sk/events/10Robotchallenge Robotchallenge2009]

3. Lúštenie klasických nevylúštených šifier 2009/2010 - BIS

V tímového projekte s prezývkouZodiac Xpress sa riešiteľský tým zameral na lúštenie známej klasickej šifry Zodiac 408. Tím navrhol a implementoval program, pomocou ktorého bolo možné vyriešiť túto šifru v krátkom čase. S týmto riešením sa riešiteľský tím v zastúpení študentami Eugen Antal a Juraj Varga prihlásil do študentskej súťaže KEYMAKER, v ktorej obsadil 1. miesto. Táto súťaž je súčasťou konferencie Mikulášská kryptobesídka zameranej na elektronickú bezpečnosť, o ktorej môžete nájsť ďalšie informácie na nasledujúcej stránke: [http://mkb.buslab.org/ Mikulášska kryptobesídka].

Návrhy tém na rok 2017/18

Témy budú vypísané do 20.09.2017 (streda). Termín prihlásenia študentov na tému je do 25.09.2017 (pondelok).

- Bezpečnosť Informačných Systémov

- Modelovanie a Simulácia Udalostných Systémov

Aktuálne tímové projekty 2017/18

BIS

IS pre evidenciu prítomnosti študentov na vyučovaní

Systém pre detekciu exploitov a bezpečnostných incidentov zo sieťovej prevádzky

Neurodactyl 3.0

HQC kryptosystém

StegoStorageAnalyzer

Modulárny systém na kontrolu vstupu

HCPortal 2.0

MSUS

Online prezentácia univerzitného pracoviska

Media server pre online laboratórium

IoT v praxi 1

IoT v praxi 2 (WebPlug)

Zmodernizovanie UIM

Zabezpečenie e-Government systémov na báze biometrie

Kontrola ŠPZ pomocou metód počítačového videnia

Implementácia aplikácie na modelovanie herných procesov vo formalizme Petriflow

Implementácia procesného servera herných procesov vo formalizme Petriflow

Návrhy tém na rok 2016/17

- Bezpečnosť Informačných Systémov

- Modelovanie a Simulácia Udalostných Systémov

Tímové projekty 2016/17

BIS

https://pirati.jmsystems.sk/ McEliece s LDPC kodmi

http://147.175.106.222/~HCPortal/presentationSite Portál historických šifier

http://d.websupport.sk/dactylos.sk/index.php Neurodactyl 2.0

https://detekciaexploitov.wordpress.com Systému pre detekciu exploitov

http://147.175.106.222/~FEIDroidv4/index.html FEIDroid v4

http://147.175.106.222/~publisher_subscriber Bezpečné sprostredkovanie on-line platieb pomocou mobilnej aplikácie

http://147.175.106.222/~BIS_tp10/ Analýza a štúdium vlastností Ransomware

http://147.175.106.222/~uEliece/ uEliece

http://147.175.106.222/~StegoCrypt/ StegoCrypt

http://www.medusa.wtf Medusa

MSUS

http://147.175.98.11/avs/ Automatizovaný vykurovací systém

http://www.iolab.sk:8031/ Experimenty pre portál online laboratória

http://DBpedia.tk DBpedia Sk

http://147.175.98.11/stm2016 STM tím

http://zlatohlavek.sk/timak/ Navigácia v budove

http://workflow.market Workflow market

http://teamproject2016.16mb.com/ WiFi Day

http://147.175.106.222/~cakaren/ Cakaren

http://147.175.106.222/~team10/ Informačný systém pre správu športového podujatia

http://147.175.106.222/~ehealth Komplexný manažment zdravotného stavu pacienta prostredníctvom telemedicinskych služieb

http://tpteamproject-johnsvk.rhcloud.com Analýza správania používateľa na základe FCD dát

http://www.asmart.sk/ Diaľkovo ovládateľný inteligentný dom postavený na platforme Arduino

Návrhy tém na rok 2015/16

- Bezpečnosť Informačných Systémov

- Modelovanie a Simulácia Udalostných Systémov

Tímové projekty 2015/16

BIS

http://d.websupport.sk/dactylos.sk Neurodactyl

http://fingerprintmark.html-5.me FingerPrint Mark

http://hanzo.sk/TP/ Passphrase Generator 

http://mceliece.weebly.com/ McEliece QC-LDPC

http://147.175.106.33/ Návrh systému pre zber dát pre detekciu exploitov a sieťových útokov

http://147.175.106.222/~Voynich2/ Spracovanie historických dokumentov

MSUS

http://pista.binarymystery.com/ Rozšírenie aplikácie pre študentov STU

http://147.175.106.222/~feidroid3/ FEIDroidv3

http://147.175.106.222/~bioface2015/ Generovanie nových vzoriek a zvýrazňovanie charakteristických čŕt tváre

http://www.asmart.sk/ ASmart

http://michalcech.sk/projects/alumni-about/ Web absolventov FEI STU

http://rabbithole.click/TP/ Nová webstránka ÚIM

MSUS

http://147.175.106.222/~earapp2015/ Rozpoznávanie ucha v mobilnom zariadení

http://tp.cohave.mcomputing.fei.stuba.sk/ Aplikácia pre využitie lokalizačných funkcionalít systému Android pri určovani označenia mestského hromadného prostriedku pre Bratislavu s možnostou výmeny správ a súborov.

http://147.175.98.11/TP12/index.html Vyvolávací systém

http://kyslik.github.io/feioverflow/ FEI Overflow

http://147.175.106.222/~StuMee/web/#/homepage StuMee

https://universitystuff.github.io/TimovyProjekt/ Neformálny informačný systém

Témy na rok 2014/15

- Bezpečnosť Informačných Systémov

- Modelovanie a Simulácia Udalostných Systémov

- IT v Riadení

Tímové projekty 2014/15

BIS

http://www.feidroid.fei.sk/ FEIDroid V2

http://timovyprojekt.weebly.com/ Implementácia a merania kryptografických primitív na mikroprocesore STM32F4

http://d.websupport.sk/dactylos.sk/ DACTYLOS

http://medusa.kysel.org Medusa Voyager

http://147.175.98.11/socrates/ Vývoj bezpečných embedded aplikácií

http://token.imager.sk/ Riešenie pre autentifikáciu Softvérovým mobilným tokenom

http://timak9.weebly.com Návrh systému pre detekciu exploitov a sieťových útokov

MSUS

http://duranga.yweb.sk/ Databáza ČSV

http://web-nemocnica.rhcloud.com/ Systém manažmentu ambulantných návštev pacientov

http://face-team.byethost6.com/ Face Team

http://creative-group.szm.com/ Databáza očných dúhoviek

http://147.175.105.65/teamproject/index.html XACML policy wizard

http://timak.makeit3d.rocks 3D Tlaciaren

http://193.87.15.162/timakweb/ Yap 2.0 team

http://ps.fei.stuba.sk/tp/ Web pre Projektové stredisko FEI

ITvR

http://147.175.98.93/pagetp Telemedicínske aplikácie

Témy na rok 2013/14

- Bezpečnosť Informačných Systémov]

- Modelovanie a Simulácia Udalostných Systémov

- IT v Riadení

Tímové projekty 2013/14

BIS

http://147.175.106.232/~feidroid/ FeiDroid

http://147.175.106.232/~krypto/ Krypto

http://147.175.106.232/~feidrimtim/ FEI Drimtim

http://147.175.106.232/~bitpunch/ Bitpunch

MSUS

http://csvproject.justm.sk/ Databáza ČSV

http://matusko.yweb.sk/www/wordpress/ Rozpoznávanie ľudských tvárí a jeho možné využitie v mobilných zariadeniach

http://teamarchive.blogspot.sk Spracovanie multimediálných dát pre dlhodobý archív

http://147.175.98.11/timak Finance RAY

http://www.zboro.fei.sk/index.php Life in Lines

http://tp.kraksne.sk/ Spracovanie multimediálneho obsahu

http://rateit.lightwell.sk/ Hodnotiaci systém

http://147.175.106.232/~itbrutus/ Rozsirenie StegoStorage

http://viliam.yweb.sk/timovy_projekt/ Interaktívne testovanie medikov

ITR

http://vmxmichalikt.fei.stuba.sk/stranka/index.html Inteligentné budovy – LCA

http://147.175.106.232/~linuxdistrib/ Dokončenie distribúcie GNU/Linux pre potreby FEI STU

Témy na rok 2012/13

- Bezpečnosť Informačných Systémov

- Modelovanie a Simulácia Udalostných Systémov

- IT v Riadení

Tímové projekty 2012/13

BIS

http://147.175.106.232/~signrecog/ Spracovanie historických rukou písaných dokumentov

http://147.175.106.232/redmine/projects/mobilesec Bezpečnostná analýza mobilných platforiem

http://147.175.106.232/~sefepasy/ Bezpečný parkovací agent

MSUS

http://facerecognition.php5.sk/ Rozpoznávanie ľudských tvárí v neriadených podmienkach

http://147.175.98.21/circle/frontend/ Tvorba modulov do CMS systému a klienta pre platformu Windows

http://147.175.98.21/circle/backend/ Vývoj jadra CMS a možností pripojenia externých systémov/klientov

http://tprp7hbb.comlu.com/ Multimodálne rozhranie pre HBB TV

http://timovyprojekt.mbr.sk/index.php Vývoj mobilnej aplikácie pre iOS

http://vyvoj-e-health-aplikacie.webnode.cz/ Vývoj E-Health mobilných aplikácií

http://cdss-tp.php5.sk/ Návrh decision support systému a metódy získavania dát pre vybranú doménu v oblasti medicíny

ITR

Témy na rok 2011/12

- Bezpečnosť Informačných Systémov

- Modelovanie a Simulácia Udalostných Systémov

- IT v Riadení

Tímové projekty 2011/12

BIS

http://cryptos.tym.sk/ Štatistické metódy v kryptoanalýze podporované počítačovou analýzou

http://portug.valec.net/timak/ Šifrátor 2.0

http://timakecc.mivio.net/ Analýza postranných kanálov na EC

http://194.160.189.210/idstimak/ Návrh moderného IDS (Intrusion detection sysytému)

http://bisprojekt.wz.cz/index.html Stegoanalytický modulárny systém

MSUS

http://www.atcomponent.sk/fei/ Plánovací alokačný systém založený na formalizmoch petriho sietí

http://mining.kiklops-dynamic.com/ Objavovanie znalostí v textoch

http://crm.2be.sk/ Systém na spravovanie a riadenie obchodných dokumentov

http://147.175.98.49/tim/ Rozvrhový systém pre FEI STU

http://www.nyxweb.sk/skola/index.php Informačný systém pre elektronický obchod

http: MinorityMove – rehabilitácia pacientov pomocou pohybových senzorov

http://timak.webnode.cz/ Procesný model 1

http://www.phphost.sk/ Procesný model 2

http://147.175.98.45/ Knowledge Discovery

ITR

http://ap.urpi.fei.stuba.sk/aateam/index.html Freescale Cup 2012 - 1.tím

http://ap.urpi.fei.stuba.sk/wcc/ Freescale Cup 2012 - 2.tím

http://nebezpecneovce.yweb.sk Robotchallenge 2012

http://vrml.opencommerce.eu/ Editor na tvorbu VRML v jazyku Java

http://teamak.iteas.sk/TAK/ Možnosti riadenia reálnej sústavy v prostredí Internetu

http://teamstuba.webzdarma.cz/index.html Realizácia paralelných evolučných algoritmov na viacerých PC v sieti

http://www.skorpio.cz/tp Web portál pre vizualizáciu reálnych výstupov vzdialeného experimentu

Tímové projekty ZS 2010/11 - LS 2010/11

BIS

http://lll-challenge.mumush.sk/ LLL challenge

http://www.sidechannels.yweb.sk/ Postranné kanály

http://biolab.s-solution.sk/ Rozšírenie systému rozpoznávania ľudských tvárí

Rekurentné neurónové siete

http://sifry.yweb.sk/ Softwarova realizacia niektorych CS sifier z obdobia 2. svetovej vojny

http://penetracnetesty.php5.sk/ Penetračné testovanie vybraných objektov

MSUS

http://petriflow.yweb.sk Petriflow

http://elearningproject.yw.sk/ E-learning v biomedicíne

http://www.feiportal.sk/tim/ KW-fórum 1

http://kw.yweb.sk/ KW-fórum 2

http://timak.crystalgroup.sk/ KW-burza 1

http://tp.romanvarga.sk/ KW-burza 2

http://mobordin.6f.sk/ Mobilné aplikácie 1

http://askulapius.wordpress.com/ Mobilné aplikácie 2

ITR

http://scalectic.cstudios.sk/project.php Freescale Race Challenge 2011

https://sites.google.com/site/softverpredom/ Softverova platforma inteligentneho domu

http://contra.aumedia.sk/ Riadenie dopravných situácií pomocou svetelných semaforov a dopravného značenia

http://www.posterus.sk/iFly/ Vývoj aplikácie pre iPhone

http://petrex.yweb.sk/TP/ WebKit projekt

http://www.ayo.yweb.sk/ WebKit projekt2

Tímové projekty ZS 2009/10 - LS 2009/10

BIS

http://steganografia.yweb.sk Optimalizačné moduly steganografického systému

http://sjgt.yweb.sk/tim/ Zodiac Xpress

http://projekt.mrazik.net Kryptografický homomorfizmus

http://tprojekt.yweb.sk/ Penetračné testy

MSUS

http://hotell.yweb.sk/timak/ Skúšobný trenažér 1

http://sites.google.com/site/skusobnytrenazer/ Skúšobný trenažér 2

http://sites.google.com/site/fuzzypetri/ Fuzzy-petri

http://mycro.yweb.sk/kw/ Komunitný web

http://teamproject.webz.cz/ Simulátor plánovania procesov

http://timak.tym.sk/ Analýza deadlocku

ITR

http://todoman.iuratech.sk Vývoj open-source aplikácie A

http://nailen.yweb.sk/ Vývoj open-source aplikácie B

http://lupo.php5.cz/s.php Vývoj webových aplikácií A

http://vlcik.yweb.sk/project/index.html Vývoj webových aplikácií B

http://cartrashers.yweb.sk Freescale Race Challenge 2010

http://timovyprojektai.kx.cz/ Využitie pokročilých optimalizačných nástrojov v riadení

http://obelix.urpi.fei.stuba.sk/~targroup/opentech/ Využitie open technológií pre účely virtuálneho laboratória

Tímové projekty LS 2008/09 - ZS 2009/10

BIS

http://biometria.matmas.net/ Biometria

http://biotech.dyndns.info/ Biotech

http://ecdlp.aspone.cz ECDLP

MSUS

http://timak.uit.sk Návrh číslicových obvodov

http://timak.petrihosiete.org PN Editor

http://igorlov.yweb.sk/edukid/ Edukid

http://ehr.sytes.net/ EHR

http://pnt.comuf.com PNT

ITR

http://ap.urpi.fei.stuba.sk/robotchallenge/ Robotchallenge

http://student.fiit.stuba.sk/~koutny04/index.php Svetelna krizovatka

http://legendary.west-shop.eu/ IS URPI A

http://mojweb.yweb.sk/ IS URPI B

Tímové projekty LS 2007/08 - ZS 2008/09

BIS

Tím 6

http://kpmb2.qsh.sk KPMB2

http://paranoya.yweb.sk/ Team4Development

MSUS

http://tp.truban.sk/ ArchDat

http://timak.matmas.net/ Workflow

http://jankohrasko.yweb.sk/tp/?q=menu/2 Klinik

http://grafton.yweb.sk/ KIS

Odkazy

Predmety/TimoveProjekty (last edited 2018-09-27 11:04:30 by EugenAntal)