Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ)

Pozývame vás na fakultnú prehliadku prác Š V O Č v sekcii:

ktorá sa uskutoční dňa:

Na prehliadku prác Š V O Č sa môže prihlásiť študent ľubovoľného ročníka bakalárskeho aj inžinierskeho štúdia. Práca musí tématikou spadať do odboru Aplikovaná informatika. Práca musí mať formu odborného článku, ktorú študent vypracoval samostatne, alebo pod vedením niektorého z pracovníkov tohoto, alebo iného ústavu, prípadne na inom odbornom pracovisku.

Študenti sa môžu prihlásiť na prehliadku prác do 7. 4. 2016 u tajomníka ŠVOČ (Vladislav Novák, C 514) emailom na adrese attachment:mail_novak.gif. Treba uviesť:

Článok (spĺňajúci predpísaný formát) je potrebné odovzdať do 14.4.2017 v elektronickej podobe (emailom).

Viac informácii nájdete vo http://www.fei.stuba.sk/sk/diani-na-fei/aktuality/studentska-vedecka-a-odborna-cinnost-svoc-2.html?page_id=4924 fakultnej pozvánke na ŠVOČ.

Na prezentáciách bude k dispozícii počítač s dataprojektorom a tabuľa.

Predchádzajúce ročníky

Výsledky predchádzajúcich ročníkov

Fotky 2014

Ďalšie podujatie na ktoré sa môžete prihlásiť:

http://jcmf.cz/node/775 Soutěž studentů vysokých škol ve vědecké činnosti v matematice a informatice

Vyucba/SVOC (last edited 2017-03-27 11:57:24 by VladislavNovak)