TableOfContents()

Bakalárske projekty

K bakalárskemu projektu sa viažu na odbore Aplikovaná informatika 2 predmety s klasifikovaným zápočtom:

  1. Bakalársky Projekt 1] - 5 kreditov (125-150 hodín práce)

  2. Bakalársky Projekt 2] - 9 kreditov (225-270 hodín práce)

Šablóny na projekt:

Výsledkom je Záverečná práca bakalárskeho štúdia. Odporúčaná štruktúra práce je uvedená v metodickom usmernení od §15:

Jednou z dôležitých informácii je odporúčaný rozsah záverečnej práce - podľa metodického usmernenia 56/2011 je to pre záverečnú prácu 30 až 40 strán (54 000 až 72 000 znakov).

Študent by sa mal tiež oboznámiť s predpismi súvisiacimi s licenčnými právami:

Finálne pokyny a licenčná zmluva sa dojedná pri odovzdávaní práce cez systém AIS (kde sú uvedené aj aktuálne platné pokyny).

Ústav Informatiky a Matematiky pre práce na odbore Aplikovaná informatika stanovuje dodatočné pokyny a odporúčania v nasledovnom dokumente:

Témy bakalárskych projektov

Témy bakalárskych projektov pre odbor aplikovaná informatika na šk. rok 2011/12. Vzhľadom na náväznosti na voliteľné predmety a možné pokračovanie v inžinierskom štúdiu odporúčame zapísať si tému zo zvolenej študijnej domény.

Konečné rozhodnutie o pridelení témy má vedúci projektu.

Návrhy tém na rok 2017/18

Oficiálne návrhy tém budú zverejnené v AIS.

Návrhy tém na rok 2016/17

Návrhy tém na rok 2015/16

Návrhy tém na rok 2014/15

Návrhy tém na rok 2013/14

Návrhy tém na rok 2012/13

Návrhy tém na rok 2011/12

Návrhy tém na rok 2010/11

Formuláre na posudky bakalárskych projektov

Aktuálne v roku 2011 (domény BIS a MSUS):

Stručné pokyny pre posudzujúcich:

ZavProjekty (last edited 2017-03-23 14:17:22 by PavolZajac)